მეზობელი სიტყვები
sodium-potassium pump
/͵səʊdɪəmpəʊ͵tæsɪəmʹpʌmp/