მეზობელი სიტყვები
sudoriparous
/͵su:dəʹrɪpərəs, ͵sju:-/