მეზობელი სიტყვები
syzygia
/sɪʹzɪdʒɪə/

syzygium-ის pl.