მეზობელი სიტყვები
syzygium
არსებითი სახელი
/sɪʹzɪdʒɪəm/

(pl syzygia) მიკრ. სიზიგიუმი (ერთმანეთთან დროებით შეერთებული გრეგარინების ჯგუფი) [იხ. აგრ. gregarines]