მეზობელი სიტყვები
tachygeneses
/͵tækɪʹdʒɛnɪsi:z/

tachygenesis-ის pl.