მეზობელი სიტყვები
tarsi
/ʹtɑ:saɪ, ʹtɑ:si:/

tarsus-ის pl.