მეზობელი სიტყვები
trabeculae
/trəʹbɛkjʊli:/

trabecula- pl.