მეზობელი სიტყვები
trabeculate
/trəʹbɛkjʊlət/

= trabecular 1.