მეზობელი სიტყვები
trophotaxes
/͵trɒfəʊʹtæksi:z, ͵trəʊfəʊ-/

trophotaxis-ის pl.