მეზობელი სიტყვები
unguiculi
/ʌŋʹgwɪkjʊlaɪ/

unguiculus-ის pl.