მეზობელი სიტყვები
unguiculus
არსებითი სახელი
/ʌŋʹgwɪkjʊləs/

(pl unguiculi) პატარა ფრჩხილი ან პატარა ბრჭყალი / კლანჭი.