მეზობელი სიტყვები
vacuolation
არსებითი სახელი
/͵vækjʊəʹleɪʃn/

(აგრ. vacuolization)

1. ციტ. ვაკუოლიზაცია, ვაკუოლის წარმოქმნა;

2. მედ. ვაკუოლური გადაგვარება, ვაკუოლიზაცია (უჯრედის ციტოპლაზმაში წყლიანი ვაკუოლების წარმოქმნა).