მეზობელი სიტყვები
vacuolization
/͵vækjʊəlaɪʹzeɪʃn/