მეზობელი სიტყვები
Weberian ossicles
/wɪ͵bɪərɪənʹɒsɪklz/