X chromosome
არსებითი სახელი
/ʹɛks͵krəʊməsəʊm/

გენ. X-ქრომოსომა, იქს-ქრომოსომა (მდედრობითი სქესის განმსაზღვრელი ქრომოსომა XY-სისტემაში) [შდრ. აგრ. Y chromosome; იხ. აგრ. XY sex-determination system].