მეზობელი სიტყვები
xenobiotic II
ზედსართავი სახელი
/͵zɛnə(ʊ)baɪʹɒtɪk/

ქსენობიოტიკური, უცხო [იხ. აგრ. xenobiotic I]; xenobiotic metabolism ფიზიოლ. ქსენობიოტიკური მეტაბოლიზმი (წამლეული ნივთიერების მეტაბოლიზმი ორგანიზმში).