მეზობელი სიტყვები
zeugopodia
/͵zju:gəʹpəʊdɪə/

zeugopodium-ის pl.