მეზობელი სიტყვები
zeugopodium
არსებითი სახელი
/͵zju:gəʹpəʊdɪəm/

(pl zeugopodia) ანატ. 1) წინამხარი (აგრ. forearm);

2) წვივი (აგრ. shank).