მეზობელი სიტყვები
zoaria
/zəʊʹɛərɪə/

zoarium-ის pl.