მეზობელი სიტყვები
valleculae
/væʹlɛkjʊli:/

vallecula- pl.