მეზობელი სიტყვები
haemocytoblasts
/͵hi:mə(ʊ)ʹsaɪtəʊblɑːsts/