მეზობელი სიტყვები
hydrothecae
/͵haɪdrəʊʹθi:si:, -ki:/

hydrotheca- pl.