მეზობელი სიტყვები
acari
/əʹkɑ:rɪ/

1. acarus-ის pl;

2. (Acari) = Acarina.