მეზობელი სიტყვები
leiotrichous
ზედსართავი სახელი
/laɪʹɒtrɪkəs/

სწორთმიანი (ითქმის ადამიანთა ჯგუფის / რასის შესახებ) [შდრ. აგრ. cymotrichous, ulotrichous].