მეზობელი სიტყვები
monozygotic twins
არსებითი სახელი
/͵mɒnəzaɪʹgɒtɪktwɪnz, ͵mɒnəʊ-/

pl მონოზიგოტური ტყუპები, ერთკვერცხისეული / იდენტური ტყუპები (აგრ. identical twins, MZ twins) [შდრ. აგრ. dizygotic twins].